Contact / Pleegouderraad / Pleegzorgbegeleiding onder de loep

Pleegzorgbegeleiding onder de loep

Maart 2017 – De por heeft aan de pleegouders in de schaduw-por gevraagd hoe zij de pleegzorgbegeleiding ervaren. Circa 10% (25 pleegouders) heeft op de vraag gereageerd.

Steun en advies
Opvallend is dat bijna alle pleegouders die reageerden positief zijn over de pleegzorgbegeleiding van FlexusJeugdplein. Zij voelen zich gehoord, gesteund en vinden de begeleiding meerwaarde hebben. De onderlinge afstemming met de pleegzorgbegeleider verloopt goed; de begeleider heeft altijd een luisterend oor, denkt goed mee en komt met bruikbare adviezen.

De pleegzorgbegeleiders bieden veel steun in de communicatie naar ouders. Ook in contacten met school en instanties worden pleegouders vaak begeleid door de pleegzorgbegeleider, zeker wanneer er een vraag van pleegouders ligt. De verbinding van de pleegzorgbegeleider met het wijkteam zou volgens pleegouders beter kunnen.

Contactmomenten
Vrijwel alle pleegouders vinden de begeleiding vraaggericht, afhankelijk van wat nodig is. De pleegouders die reageerden, hebben gemiddeld één keer per zes weken een huisbezoek. Dat begeleiders ook buiten kantoortijden met pleegzorgzaken bezig zijn, wordt door pleegouders vaak als plezierig ervaren. Sommige pleegouders spreken wel hun zorgen uit over de caseload van de begeleiders en de verergerde problematiek van ouders en kinderen.

Pleegouders omschrijven zichzelf als actief en assertief daar waar het gaat om hulp- en ondersteuningsvragen in de begeleiding. Ze zijn zich ervan bewust dat ze het zelf moeten melden als er ontwikkelingen in hun leven zijn die relevant zijn voor de pleegzorgbegeleider. Ook weten pleegouders dat ze zelf bij hun pleegzorgbegeleider kunnen aangeven waar hun ondersteuningsbehoefte zit.

Formulieren en verslagen
De ervaringen met checklists en evaluatieformulieren zijn niet altijd positief. Vooral bij een crisisplaatsing zijn er veel formulieren. Kritische kanttekening van pleegouders bij de formulieren is het onduidelijke taalgebruik: te moeilijke begrippen en te algemeen. Pleegouders voelen zich niet altijd even prettig bij de beantwoording van checklisten, vooral wanneer het om zaken gaat die in het gezin geen issue zijn, maar toch ingevuld moeten worden.

Over de schriftelijke verslaglegging geven de pleegouders aan dat ze hun pleegzorgcontract ondertekend hebben, al duurde dat soms lang. Dat er bij pleegzorg over het gezin een dossier bestaat, is niet bij iedereen bekend. De meeste pleegouders vinden dat een dossier aangepast moeten worden wanneer er dingen in staan die niet (meer) kloppen. Sommigen spreken de wens uit om hun dossier in te zien. Er zijn pleegouders die een kopie van hun dossier thuis hebben; anderen geven aan dat zij daar geen behoefte aan hebben. Pleegouders zouden het wel prettig vinden als verslagen van verschillende instanties gebundeld worden.

Opgemerkt wordt dat er taalfouten in de stukken staan. Hierdoor lijkt het alsof de verslaglegging gezien wordt als een noodzakelijk kwaad, terwijl goede verslaglegging toch helpend zou kunnen zijn. Een aantal pleegouders vindt de doelen in het hulpverleningsplan te groot, te vaag en te veel omvattend. Pleegouders gaan liever aan de slag met twee of drie heldere doelen die realiseerbaar zijn. Blijkbaar weten of merken zij nog niet dat de pleegzorgbegeleiders tegenwoordig met een coachingsplan werken, waarmee FlexusJeugdplein jargon en grote doelen juist wil voorkomen.

De por hoopt met dit artikel een compleet beeld te hebben gegeven van wat er leeft bij pleegouders rond de begeleiding. Heeft u nog aanvullingen? Laat het ons weten via por@flexusjeugdplein.nl. We zullen de reacties bespreken met de manager.