Contact / Pleegouderraad / POR – Speerpuntenplan

Oktober 2018 – De POR, bestaande uit een aantal pleegouders, is een transparante en bereikbare belangenvertegenwoordiger van pleegouders naar de pleegzorgorganisatie. Het meeste werk van de POR gebeurt achter de schermen. Waar de POR nu eigenlijk voor staat en waar zij zich mee bezig houdt, kunt u hier lezen.

De POR levert een bijdrage aan de verbetering van de pleegzorg dienstverlening, zodat pleegouders en pleegkinderen beter gehoord, geholpen en begeleid worden. Iedere twee jaar maken wij een speerpuntenplan, waarin beleid en de werkwijze van de POR voor een ieder inzichtelijk worden gemaakt.

Hieronder staan alle speerpunten op een rij. Het formeel vastgestelde document vindt u hier.

Onderstaand de belangrijkste items in het speerpuntenplan 2018-2019:

 1) Enver als nieuwe organisatie

De POR wil actief op de hoogte blijven van alle keuzes en ontwikkelingen binnen Enver die hun weerslag hebben op pleegzorg.

 2) Uitkomsten pleegoudertevredenheidsonderzoek

De POR verwacht en ziet erop toe dat de uitkomsten van het pleegouder tevredenheidsonderzoek 2018 een duidelijke plek krijgen bij de verdere organisatieontwikkeling van Enver en de positionering van pleegzorg binnen de nieuwe organisatie.

 3) Werving, selectie, bemiddeling en toerusting pleegouders

De POR staat achter nieuwe vormen van werving en denkt graag mee over de doorontwikkeling van deskundigheidsbevordering voor pleegouders.

 4) Zorgondersteuning van pleeggezinnen

De ambitie van Enver is dat pleeggezinnen via één ingang brede ondersteuning kunnen krijgen voor hun pleegkinderen. Dit hangt ook samen met de resultaatgerichte bekostiging. Er wordt gestreefd naar één arrangement waarin alle hulp wordt geboden.

 5) Pleegoudercontacten en inzet pleegouder buddy’s

De POR denkt actief mee als het gaat om de ontwikkeling rondom het in contact brengen van pleegouders, om elkaar te ondersteunen en ervaringen te delen.

 6) 18-/18+

Op het niveau van Enver maar ook landelijk, is wat er gebeurt als pleegkinderen 18 jaar worden een belangrijk aandachtspunt. Nu bekend is dat pleegzorg in principe verlengd is tot 21 jaar, blijft de POR actief meedenken en praten over de verlengde pleegzorg tot 23 jaar.

 7) Nieuwsbrief, website en overige informatievoorziening

De POR is de spreekbuis voor pleegouders richting Enver en andersom. Het delen en uitwisselen van kennis en informatie is een van de belangrijkste taken van de POR. Dit geldt ook voor het bewaken van de beschikbaarheid van kennis voor pleegouders die niet door de POR, maar door Enver wordt gedeeld.

Met deze uiteenzetting hopen wij dat u (weer) op de hoogte bent van werkwijze en doelen van de POR. Hebt u vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar onder mailadres pleegouderraad@enver.nl of via Wim de Jonge (secretaris POR) via 06 506 461 30 of Carry van der Linden (vertrouwenspersoon POR) via 010 848 54 47 of 06 180 286 29.