Contact / Pleegouderraad / POR – Tijd voor jezelf

POR – Tijd voor jezelf

Oktober 2017 – Hoe maakt u tijd voor uzelf? De reacties op deze vraag aan de achterban waren ditmaal behoorlijk, qua aantallen, maar ook qua inhoud. Dit is merkbaar een onderwerp dat ons allen raakt. Het artikel wat u nu gaat lezen zal voor pleegouders dan ook eerder een feest van herkenning zijn dan droge leerzame kost.

Volhouden vanuit eigen kracht
Op de vraag hoe we het allemaal volhouden gebruikt u in uw reactie woorden als voldoening en plezier, door te kijken naar het pleegkind en te zien hoe het kind groeit en straalt. Ingrediënten om het vol te houden komen bij u allemaal uit eigen kracht: vermogen om lief te hebben, nuchter, neutraal en stabiel zijn, met humor en oneindig veel geduld, relativeren, door je op het kind te richten, met de kleine stapjes blij te zijn, in te zien dat het kind het niet kan helpen, maar ook door regels, goede afspraken en zorgen voor jezelf. Een tip die eruit springt: ‘Geef duidelijk je grenzen aan naar alle belanghebbende partijen.’ Zorgen voor rust voor jezelf, maar ook voor het gezin is meermalen genoemd; de zogenaamde pyjama-zondagen bijvoorbeeld, waarin iedereen kan ontspannen.

Relaties en netwerk inzetten die u als pleegouder kunnen ondersteunen
Verschillende keren wordt de relatie tussen pleegouders genoemd: zij werken heel erg samen en wisselen elkaar af in de opvoeding van het pleegkind. Ook het netwerk wordt vaak genoemd, als steun, gesprekspartner en opvang: ‘Probeer niet alles zelf op te lossen, je hoeft niet de perfecte ouder te zijn.’

Tijd voor jezelf is gewoon erg belangrijk, ook voor je gezondheid
In bijna alle reacties wordt tijd voor jezelf genoemd als ingrediënt om het vol te houden. Hoe we daaraan proberen te komen is of door het goed plannen en vasthouden aan kaders of door letterlijk hulp te vragen bijvoorbeeld in het netwerk, zodat etentjes, dagjes of weekeindjes weg mogelijk zijn.

Zeker de grotere pleeggezinnen lopen aan tegen het feit dat hun gezin niet zo gemakkelijk over te nemen valt door een ander, waardoor het soms heel moeilijk is om oog, aandacht en vooral tijd voor jezelf en je partner te behouden. Dat het wel heel erg belangrijk is, hebben sommige pleegouders aan den lijve ondervonden. Een burn-out en uiteindelijk uitplaatsing worden genoemd als resultaat van jarenlange pogingen om voor hun pleegkind te blijven zorgen. Een wat oudere pleegouder geeft een waardevolle tip: ‘Durf het aan te geven als je merkt dat je tijd nodig hebt om op te laden. Als dit niet in je netwerk mogelijk is, bevraag dan je begeleider.’

Goede begeleiding scheelt een hoop
Wat heeft u nodig aan extra’s dat u nu wel of misschien niet krijgt? Bijna alle pleegouders vragen om een goede begeleiding van de pleegzorgbegeleider, waar ze met al hun vragen, zorgen en irritaties  terecht kunnen en die adviezen geeft maar niet opdringt. Veel van de pleegouders geven aan dat er voldoende hulp en steun is in deze hoek. Er wordt serieus naar hen geluisterd en gezocht naar oplossingen, zoals de frequentie van begeleide bezoeken en overlegmomenten en de reistijden/locaties. In sommige gevallen vindt een pleegouder dat de begeleider sneller moet reageren.

Meer steun vanuit pleegzorg
Een aantal pleegouders geeft aan dat er vanuit Pleegzorg weinig mogelijkheden zijn om het gezin te ontlasten in moeilijke perioden. Hier ligt dus nog een behoorlijke taak voor begeleiders, want, zo stellen pleegouders, in het netwerk is niet altijd een oplossing te vinden. Pleegouders missen bijvoorbeeld een opvangmogelijkheid buiten hun netwerk. Zo geeft een pleegouder aan: ‘Begeleiders verwijzen vaak naar de pleegzorgkampen, deze zijn echter kort en niet ieder pleegkind kan daaraan deelnemen. Men zou energie moeten stoppen in het meer actief zoeken en benaderen, maar ook financieren van vakantiepleeggezinnen.’ Soms wordt er ook geen vraag gedaan naar volledige opvang en zou een kleine ingreep als (tijdelijke) hulp in huishouding of taxivervoer naar school al veel helpen, met name in de gezinnen waar sprake is van burn-out of ziekte.

Extra ondersteuning vanuit specialistische zorg
Naast de basisondersteuning vanuit Pleegzorg hebben pleegouders soms ook extra ondersteuning nodig van specialistische zorg. Het blijkt soms moeilijk om deze te organiseren. Pleegouders geven aan dat ze daarin (te) veel zelf moeten regelen en niet altijd even goed gehoord worden. In het geval van therapie voor kinderen, vragen pleegouders ook om extra uitleg over het gedrag en om wat meer handvatten over hoe ze er mee om kunnen gaan. Niet altijd komt deze ondersteuning vanzelfsprekend op gang.

De por hoopt met dit artikel pleegouders te ondersteunen om tijd voor zichzelf te vinden. Heeft u nog aanvullingen of andere tips? Laat het ons weten via por@flexusjeugdplein.nl.

De pleegouderraad