Contact / Pleegouderraad / Speerpuntenplan 2016

Speerpunten pleegouderraad 2016-2017

De pleegouderraad (POR) heeft de speerpunten voor 2016-2017 vastgesteld. De POR presenteert deze graag aan u, zodat u weet wat de ideeën zijn en wat pleegouders van de POR kunnen verwachten.

Hieronder staan alle speerpunten op een rij. Het formeel vastgestelde document vindt u hier.
1: Reorganisatie FlexusJeugdplein
De POR denkt actief mee over de gevolgen van de keuzes die FlexusJeugdplein maakt in het kader van de transformatie en geeft, indien daar aanleiding voor is, gevraagd en ongevraagd advies.

2: Decentralisatie pleegzorgteams
De POR hecht grote waarde aan de samenwerking tussen pleegzorg, wijkteams en andere hulpvormen en draagt bij aan de ontwikkeling van deze samenwerking.

3: Geïntegreerd takenpakket pleegzorgteams
De POR maakt zich zorgen over de beschikbare expertise om pleegouders te ondersteunen in de teams. Ze maakt zich sterk voor een zorgvuldige matching van pleegkinderen en goede begeleiding, voorbereiding en scholing van (toekomstige) pleegouders. Verschillende vormen van pleegzorg vragen in de ogen van de POR om specifieke ondersteuning en begeleiding. Bewaking van de kwaliteit van de pleegzorg is belangrijk en er moeten controlemogelijkheden zijn om te bepalen of pleegouders hun taak naar behoren vervullen. De veiligheid van pleegkinderen moet altijd voorop staan.

4: Wegvallen onderscheid tussen crisis-, kort en langdurige opvang
Doordat het onderscheid tussen crisis-, kort en langdurige pleegzorg vervalt, weten pleegouders vooraf niet hoe lang een plaatsing zal duren. Dit vraagt flexibiliteit van pleegouders. De POR verwacht van FlexusJeugdplein dat zij rekening houdt met de wensen en mogelijkheden van pleegouders en begeleiding biedt die daarop aansluit.

5: Kwaliteit
Doordat er diverse ontwikkelingen tegelijkertijd plaatsvinden in de jeugdzorg, kan de kwaliteit daarvan onder druk komen te staan. Ook kunnen door verschuiving van taken onduidelijkheid ontstaan over verantwoordelijkheden. Door signalen op te vangen en ervaringen van pleegouders te delen met het bestuur van FlexusJeugdplein, bewaakt de POR de kwaliteit van de hulpverlening aan pleeggezinnen.

6: Deskundigheidsbevordering pleegouders
FlexusJeugdplein is bezig met een doorontwikkeling van deskundigheidsontwikkeling van pleegouders. Het is goed mogelijk dat de themabijeenkomsten die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd, daar onderdeel van worden. De POR is nauw betrokken bij deze ontwikkeling en denkt mee over de invulling van het aanbod.

6: Koffiebijeenkomsten
Uit inventarisaties van de POR bleek dat best veel pleegouders belangstelling hebben voor informele contacten met andere pleegouders; om bij te praten, informatie uit te wisselen, maar soms ook als uitlaatklep (verdriet delen, stoom afblazen, geluk delen, e.d.). Hoewel de opkomst nog niet groot is, worden de bijeenkomsten door de aanwezigen als zeer waardevol ervaren. Daarom gaan we door met de inloopbijeenkomsten voor alle pleegouders in de regio.
FlexusJeugdplein is bezig met het ontwikkelen van plannen om pleegouders in bepaalde gebieden met elkaar in contact te brengen, als onderdeel van het nieuwe ‘Plan Pleegzorg’ waaraan gewerkt wordt. De POR zal de ontwikkelingen hierin nauwgezet volgen indien gewenst daaraan een bijdrage leveren.

7: Nieuwsbrief voor pleegouders
Vooral via de digitale Nieuwsbrief voor pleegouders wil de POR u kenbaar maken waar zij mee bezig is. De POR is de spreekbuis voor pleegouders, richting FlexusJeugdplein, doch ook vice versa. Het delen en uitwisselen van kennis en informatie is een van de belangrijkste taken van de POR. U zult dan ook de artikelen van de POR in de nieuwsbrief blijven terugvinden!

De pleegouderraad: van pleegouders voor pleegouders, ook voor u!

 

Naar overzichtspagina POR