Contact / Pleegouderraad / Vraag en antwoord werkwijze

Vraag en antwoord werkwijze

Maart 2017 – De por kreeg weer diverse vragen van haar achterban. Vragen zoals: hoe is de nazorg geregeld aan pleegouders bij een (voortijdig) afgebroken plaatsing, wat is de caseload van een pleegzorgbegeleider en hoe is de werving van nieuwe pleegouders geregeld? De manager pleegzorg geeft antwoord.

Hoe hoog is de caseload van een pleegzorgbegeleider?

Het aantal zaken verschilt per begeleider en zegt in feite weinig. Het ene pleeggezin heeft bijvoorbeeld (tijdelijk) meer ondersteuning nodig dan het andere. Met elkaar proberen we steeds een goede balans te vinden tussen enerzijds de behoefte aan begeleiding van een pleegkind en pleeggezin, en anderzijds dat wat een plaatsing van een medewerker vraagt, welke belasting een pleegzorgbegeleider kan hebben en het beschikbare budget.

Worden pleegzorgbegeleiders ondersteund in hun werk?

Pleegzorgbegeleiders hebben een solistische functie, in die zin dat ze meestal alleen bij het pleeggezin op de bank zitten. (Maar, als daaraan behoefte is, kunnen ze een collega meevragen op huisbezoek.)

Pleegzorgbegeleiders hebben altijd de steun van hun teamleden. Regelmatig hebben ze met de collega pleegzorgbegeleiders en een gedragsdeskundige casuïstiekbesprekingen. Die gedragsdeskundige kan, als dat nodig is, door hen ook op casusniveau geconsulteerd worden. Daarnaast zijn er reflectiebijeenkomsten waarin pleegzorgbegeleiders met een werkbegeleider reflecteren op hun eigen handelen, bijvoorbeeld over hun afstand en nabijheid tot pleeggezinnen.

Ik zou graag inhoudelijke verdieping willen op een thema. Wat kan FlexusJeugdplein hierin betekenen?

FlexusJeugdplein vindt het belangrijk dat pleegouders zich verder kunnen versterken in hun pleegouderschap. De afgelopen jaren hebben we daarvoor diverse themabijeenkomsten georganiseerd. In 2017 starten we met trainingen in kleinere groepen voor nieuwe pleegouders, waar ook bestaande pleegouders van harte welkom zijn. De trainingen gaan over hechting, seksualiteit 0-12, seksualiteit 12-18 en samenwerken met biologische ouders. Op termijn zal er ook een training volgen over omgaan met getraumatiseerde kinderen. De planning van de trainingen is bijna klaar. Vanaf medio maart vindt u op fjppleegzorg.nl meer informatie over de trainingen en de startdata.

Hoe is de nazorg aan pleegouders geregeld wanneer een plaatsing (voortijdig) wordt afgebroken?

Er zijn verschillende manieren waarop een plaatsing kan eindigen.

De plaatsing eindigt omdat een kind bijvoorbeeld teruggaat naar zijn eigen ouders, naar een gezin in het netwerk of naar een gezin waar het langdurig kan blijven. In deze situaties is er een duidelijk planning voor hoe één en ander zal verlopen. Ook wordt met pleegouders een eindevaluatie gepland, meestal wanneer het kind weg is. We bespreken dan ook met hen of zij behoefte hebben aan nazorg en zo ja, op welke wijze.

Soms wordt een plaatsing voortijdig afgebroken, bijvoorbeeld vanwege een uitspraak van de rechter of omdat het niet goed gaat in het pleeggezin. We zien bij pleegouders dan vaak emoties, zoals teleurstelling en soms boosheid. We kijken daarom juist in deze situaties zorgvuldig hoe de nazorg en begeleiding ingevuld kan worden, afgestemd op de behoefte van pleegouders. Ook als de plaatsing voortijdig wordt afgebroken, vindt er een eindevaluatie plaats.

In beide gevallen zijn er twee verschillende eindevaluaties: die voor het kind (gaat in het dossier van het kind) en die van pleegouders (deze gaat in het dossier van pleegouders en pleegouders ontvangen hiervan zelf een exemplaar).

Hoe is de werving van pleeggezinnen nu geregeld bij FlexusJeugdplein?

Alle pleegkinderen die bij ons worden aangemeld, komen ze bij de Bureaudienst binnen. Vervolgens kijkt een pleegzorgbegeleider uit het gebiedsteam, waar het kind op basis van de postcode onder valt, met de collega’s in het team naar de plaatsingsmogelijkheden in de eigen omgeving van het kind.
In overleg met de jeugdbeschermer, de ouders en eventueel het kind leggen zij contact met mensen uit het netwerk van het gezin, zoals familie, de school, de kerk of bijvoorbeeld de sportvereniging. Wanneer u deel uitmaakt van dit netwerk, kan het zijn dat ook aan u wordt gevraagd om mee te denken over een geschikte plek.

Rekening houdend met de situatie en de wensen van de ouders en het kind brengen we de vraag soms geanonimiseerd onder de aandacht, maar dat is niet altijd nodig. Een oproepje op onze website of op social media doen we wel altijd anoniem. Maar ook dan is het mogelijk dat bekenden van het kind de beschrijving herkennen, dat wegen we vooraf altijd zorgvuldig af met de betrokkenen. Bij gevoelige situaties, of als er (veiligheids)risico’s zijn, zoeken we andere, minder publieke manieren, om een passend pleeggezin te vinden.