Contact / Pleegouderraad / Vragen over wet- en regelgeving

December 2016 – De pleegouderraad kreeg diverse reacties op haar oproep aan pleegouders om vragen op gebied van wet- en regelgeving voor te leggen aan de manager pleegzorg.

De vragen gaan over de inkomensafhankelijke combinatiekorting (kinderkorting), maar ook over praktische zaken zoals het regelen van een paspoort of het openen van een spaarrekening voor een pleegkind. Over dit soort zaken is veel informatie terug te vinden in het kenniscentrum op deze website. Onderstaand beantwoordt de manager pleegzorg een aantal specifieke vragen.

Zijn de standaardverzekeringen (zoals een inzittenden verzekering) afdoende wanneer de ouders van ons pleegkind ons aansprakelijk willen stellen?
FlexusJeugdplein heeft een collectieve rechtsbijstandverzekering voor pleegouders wanneer zij in hun rol als pleegouder een conflict hebben met derden. Op de Aansprakelijkheids Verzekeringen Particulieren (AVP)-gezinspolissen zijn inwonende kinderen, dus ook pleegkinderen, meeverzekerd. U moet wel zorgen dat uw pleegkind op uw polis staat bijgeschreven. We raden pleegouders altijd aan om een inzittendenverzekering af te sluiten.

Is het voor pleegoudervoogden nu makkelijker om bepaalde kosten vergoed te krijgen nu dit via de zorgaanbieder wordt geregeld?
Er werd al langere tijd gezocht naar een oplossing voor bijzondere kosten bij zaken waarbij pleegouders de voogdij hebben. De regeling bijzondere kosten voorziet hierin.

Waarom krijgen we in het voorbereidingsprogramma geen informatie over wet- en regelgeving?
De informatie over wet- en regelgeving zullen we in afzonderlijke vervolgtrainingen gaan aanbieden aan pleegouders.

Waarom duurt het soms lang voordat de rechter een uitspraak doet over definitieve plaatsing van een pleegkind?
De rechter moet een weloverwogen beslissing kunnen nemen en daarvoor is het van belang dat de situatie van het kind en het gezin goed wordt uitgezocht. De beslissing van de rechter duurt daardoor soms langer dan wenselijk is voor het kind, de ouders en pleegouders. FlexusJeugdplein probeert altijd te sturen een zo kort mogelijke termijn.

De belangrijkste wetten rond pleegzorg zijn de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Meer informatie hierover vindt u in het kenniscentrum.

Heeft u zelf vragen op gebied van wet- en regelgeving? Leg ze voor aan uw pleegzorgbegeleider.