Contact / Pleegouderraad / Vragen aan de manager pleegzorg

Vraag & Antwoord

April 2017De pleegouderraad kreeg weer diverse vragen van haar achterban over zeer uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget (pgb) en de Europese aanbesteding van de jeugdzorg. Manager pleegzorg, Yvonne van Adrichem, geeft antwoord.

 

Pleegzorgbegeleiders werken nu verdeeld over vijf gebiedsteams. Hoe borgt de manager de kwaliteit van de begeleiding als er zo’n versnippering is?
Pleegzorg is mensenwerk en daardoor zijn er onderling verschillen. Ik zou dat geen versnippering willen noemen, dat klinkt negatief, terwijl ik de ontwikkeling naar meer maatwerk en lokale aansluiting juist heel goed vind.

Uitgangspunt is dat al onze pleegzorgbegeleiders goed opgeleide en deskundige professionals zijn, die werken volgens de centraal vastgelegde richtlijnen van FlexusJeugdplein. Het kan en mag vaak ook niet anders, omdat het zo in landelijke richtlijnen of de wet is vastgelegd. Alleen binnen die kaders hebben pleegzorgbegeleiders professionele ruimte, zodat zij in de begeleiding kunnen aansluiten op de specifieke behoeften en wensen van een pleeggezin en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die er in hun omgeving zijn.

De kwaliteit borgen we door intern met elkaar af te stemmen en structureel te toetsen of we de dingen goed en volgens afspraak doen. Daarnaast worden we ook regelmatig door diverse externe partijen getoetst.

 

Wat vindt FlexusJeugdplein van het Europees aanbesteden van de jeugd- en pleegzorg?
Aanbestedingen zijn voor ons een nieuw en spannend proces. Wat wordt van ons gevraagd, waarop worden we beoordeeld en wie dingen er nog meer mee?

De Samenwerkende gemeenten jeugdzorg Rijnmond (SGJR) gaat nu als eerste aanbesteden voor de (pleeg)zorg vanaf 2018. Uiteraard doen we hieraan mee en zullen we met een voor de gemeente aantrekkelijk, en voor pleegkinderen en –gezinnen goed, voorstel komen. Maar, ook andere partijen zullen dat proberen te doen. We verwachten dat rond de zomer bekend wordt wat aan wie wordt gegund.

 

De pgb-aanvraag (persoonsgebonden budget) van ons pleegkind is afgewezen. Wat nu?
Het pgb heeft veel facetten waardoor deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is. Daarom eerst een korte uitleg.

Het pgb is verankerd in vier wetten. Afhankelijk van de zorgvraag kan hulp worden aangevraagd bij: de gemeente (Jeugdwet en Wmo), het zorgkantoor (Wiz) of de zorgverzekeraar (Zvw). Pas nadat de betreffende instantie de aangevraagde hulp toekent, ontstaat de keuze voor zorg in natura (zorg van een instelling) of een pgb. Een afwijzing kan daarom betekenen dat de zorgvraag niet is gehonoreerd, of dat alleen de pgb-aanvraag is afgewezen, omdat de instantie, bijvoorbeeld, vindt dat een (bepaalde) instelling de zorg moet bieden.

Alleen de hierboven genoemde instanties besluiten over het toekennen van een pgb. Jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders kunnen wel samen met u bekijken of en welke (aanvullende) hulp voor uw pleegkind nodig is, hoe en waar deze het best aangevraagd kan worden en wie dat kan doen. Bij een afwijzing kunnen ze met u kijken of er andere alternatieven zijn, zodat uw pleegkind de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.

Een heldere en uitgebreide uitleg over het pgb, en wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing, vindt u op: www.pgb.nl.

 

Vragen rond de overgang van 18- naar 18+ zijn meegenomen in het artikel Voor je het weet zijn ze 18