Kenniscentrum / Financiën / Financiële regeling pleegoudervoogdij

Pleegoudervoogden hebben recht op de pleegzorgvergoeding en eventuele toeslagen als er naast een pleegcontract een indicatie ‘verblijf in pleegzorg’ is. Vanaf 1 juli 2013 geldt dit voor zowel één-oudervoogdij als twee-oudervoogdij.

Financiële regeling pleegoudervoogdij

– Een pleegoudervoogd is wettelijk niet onderhoudsplichtig voor het pleegkind. De onderhoudsplicht blijft bij de juridische ouders, ook als de pleegouders voogd van het pleegkind zijn. Hetzelfde geldt voor pleegoudervoogden die na 1 juli 2013 de gezamenlijke voogdij hebben verkregen.

– De pleegoudervoogd kan een beroep doen op de Regeling bijzondere kosten. Mocht u bijzondere kosten hebben, en in aanmerking willen komen voor een vergoeding, bespreek dit dan met uw begeleider.

– De normale kosten voor verzorging en opvoeding kunnen worden betaald uit de pleegvergoeding, maar als er noodzakelijke kosten zijn die niet uit de pleegvergoeding of uit de bijzondere kostenregeling betaald kunnen worden, blijven de ouders de eerst aangewezenen die deze kosten moeten voldoen. In de praktijk zijn ouders vaak niet in staat deze kosten te betalen en komt de betaling van deze kosten toch op de pleegouders neer.

– De pleegoudervoogd is als wettelijk vertegenwoordiger van het pleegkind zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen voor ziektekosten, aansprakelijkheid en begrafenis.

– De pleegoudervoogd is ervoor verantwoordelijk dat het pleegkind is ingeschreven bij een zorgverzekeraar. De basisverzekering is voor minderjarigen kosteloos.

– Een pleegoudervoogd kan geen beroep doen op de aanvullende ziektekostenverzekering van de gecertificeerde instelling en zal desgewenst zelf aanvullende verzekeringen voor ziektekosten en tandheelkundige zorg, die het basispakket voor kinderen overstijgt, moeten afsluiten.

– In de meeste gevallen geldt voor jeugd onder 18 jaar geen eigen bijdrage in de ziektekosten, maar waar dat wel het geval is, is de pleegoudervoogd verantwoordelijk voor de betaling.

– De pleegouder ontvangt na voogdijoverdracht een pleegvergoeding. Om die reden komt de pleegoudervoogd niet in aanmerking voor kinderbijslag. Ditzelfde geldt voor het kindgebonden budget. Vervalt om welke reden dan ook de pleegvergoeding, dan kan wel kinderbijslag en kindgebonden budget worden aangevraagd.

– Jongeren vanaf 18 jaar die een mbo-, hbo- of wo-opleiding volgen, hebben recht op studiefinanciering. Een pleegkind wordt aangemerkt als uitwonend en bij een aanvraag voor een aanvullende beurs wordt gekeken naar het inkomen van de ouders en niet naar dat van de pleegoudervoogd. Eventueel kan een beroep worden gedaan op een zogenaamde hardheidsclausule bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, via www.duo.nl.

– De tegemoetkoming studiekosten voor kinderen tot 18 jaar geldt voor nog maar weinig opleidingen. In voorkomende gevallen wordt bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming gekeken naar het inkomen van de pleegoudervoogd. Raadpleeg voor informatie over tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering www.duo.nl

Let op: Bovenstaande regeling geldt niet voor pleegouders die vóór 1 juli 2013 de gezamenlijke voogdij over hun pleegkind hebben gekregen. Zij hebben recht op kinderbijslag. Voor bijzondere kosten, studiekosten en verzekeringen gelden soms andere regels.

Meer informatie over pleegoudervoogdij

 

Naar veelgestelde vragen over financiën