Kenniscentrum / Financiën / Verzekeringen pleegkinderen

Het is belangrijk dat pleegkinderen verzekerd zijn voor aansprakelijkheid en ziektekosten. Hoe dat geregeld is/wordt, verschilt per situatie.

Aansprakelijkheidsverzekering
Op Aansprakelijkheids Verzekeringen Particulieren (AVP)-gezinspolissen zijn inwonende kinderen, dus ook pleegkinderen, meeverzekerd. Verzeker u ervan dat dit ook voor uw polis opgaat en dat uw pleegkind is bijgeschreven. Vul (bij wijzigingen) het Registratieformulier AVP in en stuur deze retour. Voor een pleegkind geldt, net als voor uw eigen kinderen, dat de schade door hen aan u toegebracht niet onder de dekking valt.

Zorgverzekering
De basisverzekering voor ziektekosten is een individuele verzekering die voor iedereen apart moet worden afgesloten. De zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen het wettelijk vastgestelde basispakket aan te bieden. De basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis en kent tot 18 jaar geen eigen risico en geen no-claim regeling. Jongeren van 18 jaar en ouder moeten zelf een zorgverzekering afsluiten.

Kinderen moeten worden verzekerd door degene die het gezag over hen heeft. Dus een pleegkind:
• dat in vrijwillig kader in een pleeggezin geplaatst is: de ouder(s)
• dat in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) in een pleeggezin verblijft: de ouder(s)
• dat onder voogdij staat: de gecertificeerde instelling
• waarvan de pleegouder(s) de pleegoudervoogdij hebben: de pleegouders

Als de gezaghebbende om welke reden dan ook nalaat het kind te verzekeren, kan iemand anders als zaakwaarnemer optreden en voor de verzekering zorgen. Er moet dan wel sprake zijn van een “gerechtvaardigd belang”. De gecertificeerde instelling kan als zaakwaarnemer optreden, maar ook pleegouders kunnen dat doen. Van belang is wel dat een kind niet dubbel verzekerd is.

Wanneer een kind niet verzekerd is als het in een pleeggezin wordt geplaatst, kan het kind alsnog verzekerd worden door de pleegouders (als zaakwaarnemer) of door de gecertificeerde instelling. Zorgverzekeraars zijn verplicht het kind te accepteren. Vanaf het moment dat de zorgverzekering wordt afgesloten, is het kind verzekerd.

Vul (bij wijzigingen) het Registratieformulier zorgverzekering in en stuur deze retour.

Aanvullende zorgverzekering
Voor pleegkinderen die zijn geplaatst met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) is voor 2015 een collectieve aanvullende zorgverzekering bij VGZ afgesloten. Meer informatie

De volgende groepen zijn uitgesloten van deze regeling:
– Pleegkinderen die in een vrijwillig kader geplaatst zijn (ouders zijn verantwoordelijk);
– Pleegkinderen waarvan één of beide pleegouder(s)s de voogdij heeft/hebben (pleegoudervoogden zijn verantwoordelijk);
– Pleegkinderen van 18 jaar en ouder (de jongere is verantwoordelijk).

Pleegouders kunnen als zij dat wensen gebruik maken van de collectieviteitskortingen die FlexusJeugdplein voor haar medewerkers heeft afgesloten. Vraag hiernaar bij de begeleider pleegzorg.

Vul (bij wijzigingen) het Registratieformulier zorgverzekering in en stuur deze retour.

Inzittendenverzekering
Wij adviseren pleegouders een inzittendenverzekering af te sluiten.

Als uw pleegkind 18 of ouder is

 

Naar veelgestelde vragen over financiën