Kenniscentrum / Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Wie heeft het gezag over mijn pleegkind?

Bij een vrijwillige plaatsing en bij een plaatsing in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) behoudt de ouder het gezag. In het geval van een voogdijplaatsing heeft de ouder geen gezag (meer): er is een gezagsbeëindigende maatregel opgelegd, de ouder is overleden of heeft nimmer het gezag uitgeoefend. Meer informatie 

Kan ik rechtshandelingen uitvoeren t.b.v. mijn pleegkind?

Rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld: de aanmelding bij een school, het geven van toestemming voor een medische handeling en het doen van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning. Wie hiertoe bevoegd zijn, verschilt per situatie. Belangrijk is dat – wie er ook de (beslissings)bevoegdheid heeft – alle belanghebbenden rond een kind, en uiteraard ook het kind zelf, geïnformeerd worden over, en waar mogelijk betrokken worden bij, belangrijke keuzes en ontwikkelingen in het leven van het pleegkind. Meer informatie

Kan ik de voogdij over ons pleegkind krijgen?

Bij Enver krijgen jaarlijks enkele tientallen pleegouders de voogdij over hun pleegkind. Soms omdat zij daartoe zelf het initiatief nemen, maar steeds vaker omdat de gecertificeerde instelling dat voorstelt. Pleegoudervoogdij krijgt u niet zomaar en er kunnen voor u zowel voor- als nadelen aan verbonden zijn. Meer informatie

Hebben biologische ouders recht op contact met hun kind?

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt dat een kind het recht heeft om contact met beide ouders te onderhouden, ook al is het kind door een rechterlijke beslissing van hen gescheiden. Ouders hebben dus in principe ook recht op omgang. Maar, ouders die ver over de schreef zijn gegaan met hun kinderen (ernstige verwaarlozing, misbruik of mishandeling), kunnen hun kind soms slechts onder strikte voorwaarden bellen, schrijven of (onder toezicht) bezoeken. Tijdens de pleegzorgplaatsing wordt steeds bekeken in hoeverre de oudercontacten in belang zijn van het kind.
Meer informatie

De voogd en/of ouder(s) willen ons pleegkind bij ons weghalen. Mag dat?

Als de gezagsdragers (ouders, voogd) niet langer willen dat het kind bij de pleegouders blijft, kunnen zij het kind niet zomaar bij de pleegouders weghalen. Pleegouders kunnen dat in sommige gevallen verhinderen door een beroep te doen op het blokkaderecht. Meer informatie

Kan ik mijn mening geven in wettelijke procedures?

Pleegouders die ten minste een jaar een pleegkind als behorende tot hun gezin hebben verzorgd en opgevoed, worden automatisch aangemerkt als belanghebbende. Dit houdt in dat zij een wettelijk spreekrecht hebben in procedures bij de rechter. Daarnaast hebben pleegouders, als belanghebbende en belangenbehartiger van hun pleegkind, het recht om de rechter te verzoeken tot het opleggen, verlengen of beëindigen van een kinderbeschermingsmaatregel. Meer informatie

Moet ik mijn pleegkind inschrijven in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA)?

Wanneer een pleegkind bij u komt wonen, bent u verplicht om dit binnen vijf dagen door te geven aan de gemeente. Vanuit de gecertificeerde instelling wordt aan de gemeente een kennisgeving van de verhuizing gestuurd. Naar aanleiding daarvan ontvangt u, als u nog geen adreswijziging heeft doorgegeven, een verhuisformulier welke u moet retourneren. De dag waarop de aangifte is ontvangen, geldt als datum van verhuizing, tenzij u opgeeft dat het pleegkind later verhuist. Als uw adres geheim moet blijven voor de biologische ouders van uw pleegkind kunt u een verzoek tot geheimhouding indienen. Het formulier geheimhouding kunt u bij de meeste gemeenten vinden op de website of aanvragen bij de afdeling Publiekszaken.

We willen verhuizen. Kan ons pleegkind mee verhuizen?

Als u plannen heeft om te verhuizen meldt dat dan zo spoedig mogelijk aan uw pleegzorgbegeleider. Wanneer u binnen de regio verhuist, verandert er meestal weinig. Mogelijk krijgt u een andere pleegzorgbegeleider van Enver, één die werkt in uw nieuwe woonplaats. Wanneer u verder weg gaat wonen, kan dat gevolgen hebben voor de bezoekregeling met de biologische ouders en de begeleiding vanuit Enver. Met alle betrokkenen – de gecertificeerde instelling, ouders, Enver, u en uw pleegkind – wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn en wat het beste is voor uw pleegkind.
Verhuizingen moeten altijd persoonlijk of schriftelijk worden doorgegeven bij de gemeente.

Welke documenten heb ik nodig om met mijn pleegkind op vakantie naar het buitenland te gaan?

Per land verschillen de regels. In sommige landen kan de douane lastig zijn. Het is daarom verstandig goed voorbereid te zijn en te zorgen voor de benodigde papieren, zoals een paspoort, een toestemmingsverklaring van ouders en/of de Jeugdbescherming en in geval u medicijnen meeneemt die onder de Opiumwet vallen een medische verklaring of een ‘Schengenverklaring’. U kunt hierover meer lezen in het artikel: Vakantie met een pleegkind. Neem bij twijfel vooraf contact op met het consulaat van het vakantieland.

Heb ik als pleegouder recht op verlof?

Pleegouders kunnen in aanmerking komen voor pleegzorgverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof, maar alleen als er sprake is van een langdurende plaatsing. Crisispleegouders, weekendpleegouders en vakantiepleegouders kunnen dus geen gebruik maken van de verlofregelingen. Meer informatie

Wat verandert er als mijn pleegkind 18 wordt?

Als pleegkinderen 18 jaar en daarmee voor de wet volwassen worden, verandert er een aantal dingen. De hulpverlening en de pleegvergoeding stoppen normaal gesproken en er moet van alles geregeld worden. Meer informatie

Zijn pleegkinderen automatisch erfgenamen van de (pleeg)ouders?

Pleegkinderen blijven altijd erfgenaam van hun biologische ouders. Een kinderbeschermingsmaatregel verandert daar niets aan. Pleegkinderen zijn géén erfgenaam van hun pleegouders, ook niet als de pleegouders de voogdij hebben. Pleegkinderen kunnen alleen van pleegouders erven als dat expliciet in hun testament staat.

Kunt u uw vraag of onderwerp niet vinden? Probeer dan eens de zoekfunctie rechtsboven op deze pagina.