Als de gezagsdragers niet langer willen dat het kind bij de pleegouders blijft, kunnen zij het kind niet zomaar bij de pleegouders weghalen. Pleegouders kunnen dat in sommige gevallen verhinderen door een beroep te doen op het blokkaderecht.

Wanneer hebben pleegouders blokkaderecht?
Pleegouders hebben niet altijd het recht om te blokkeren dat het kind bij hen wordt weggehaald. Hiervoor moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan.

  • De pleegouders moeten het kind tenminste één jaar hebben verzorgd en opgevoed voordat zij een beroep kunnen doen op het blokkaderecht.
  • Het kind moet met instemming van de eigen ouders door de pleegouders zijn verzorgd en opgevoed of de gecertificeerde instelling heeft de voogdij over het pleegkind
  • Er moet sprake zijn van een pleeggezin, dat wil zeggen van een situatie waarin het kind door anderen (anderen dan de ouder(s) met het gezag) wordt verzorgd en opgevoed als een eigen kind.

Rechtzaak
Als de situatie in aanmerking komt voor het blokkaderecht, dan moeten de ouders via een advocaat bij de rechter verzoeken om de blokkade op te heffen. Er volgt dan een rechtszaak. Tijdens de zitting zijn de rechter, de ouders, de pleegouders en eventueel de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig. Na de zitting doet de rechter een uitspraak of verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming om een onderzoek in te stellen.

Uitspraak van de rechter
Als de rechter uitspreekt dat het kind niet bij de pleegouders kan blijven, dan moeten de pleegouders het kind naar de ouders laten gaan. De rechtbank kan ook bepalen op welke termijn dat moet. Als de rechter beslist dat het kind bij de pleegouders kan blijven, dan zal de rechter ook een uitspraak doen over hoelang het kind bij de pleegouders kan blijven (maximaal voor een half jaar). Na die periode mogen de gezagsdragers opnieuw naar de rechtbank gaan om een wijziging in de situatie aan te vragen. In beide gevallen is het niet mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

Beëindiging van een plaatsing in het gedwongen kader (ondertoezichtstelling)
Bij een ondertoezichtstelling is het blokkaderecht niet van toepassing. In die situaties toetst de rechter namelijk altijd (als een kind langer dan een jaar in een pleeggezin verblijft) of de plaatsing kan worden beëindigd. Pleegouders hebben dan als belanghebbende wettelijk spreekrecht.

 

Terug naar veelgestelde vragen