Rechtshandeling

Rechtshandelingen uitvoeren namens uw pleegkind

Rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld: de aanmelding bij een school, het geven van toestemming voor een medische handeling en het doen van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning. Wie hiertoe bevoegd zijn, verschilt per situatie. Belangrijk is dat – wie er ook de (beslissings)bevoegdheid heeft – alle belanghebbenden rond een kind, en uiteraard ook het kind zelf, geïnformeerd worden over, en waar mogelijk betrokken worden bij, belangrijke keuzes en ontwikkelingen in het leven van het pleegkind.

Vrijwillige plaatsing
Bij een vrijwillige plaatsing kunnen alleen de ouders rechtshandelingen verrichten.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
De rechter kan bij een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing bepalen dat het gezag gedeeltelijk wordt uitgeoefend door een gecertificeerde instelling. Dit kan ook het doen van rechtshandelingen omvatten. Deze onderdelen van het gezag kunnen formeel niet naar pleegouders worden overgeheveld, maar de gecertificeerde instelling kan de pleegouders dan wel machtigen om bepaalde rechtshandelingen ten behoeve van het pleegkind zelfstandig te verrichten. De gecertificeerde instelling kan deze machtiging te allen tijde ook weer intrekken.

Voogdij bij gecertificeerde instelling
De jeugdbeschermer/ gecertificeerde instelling voert namens het kind rechtshandelingen uit. De gecertificeerde instelling kan de pleegouders machtigen om bepaalde rechtshandelingen ten behoeve van het pleegkind zelfstandig te verrichten. De gecertificeerde instelling kan deze machtiging te allen tijde ook weer intrekken.

Pleegoudervoogdij
De pleegoudervoogden zijn de wettelijk vertegenwoordigers van hun pleegkind en zij mogen daarom rechtshandelingen t.b.v. hun pleegkind verrichten.

 

Naar veelgestelde vragen wet- en regelgeving