Contact / Pleegouderraad / Koffiebijeenkomsten (4)

Koffiebijeenkomsten (slot)

Uit de inventarisatie van de Pleegouderraad (POR) bleek dat best veel pleegouders belangstelling hebben voor informele contacten met andere pleegouders; om bij te praten, informatie uit te wisselen, maar soms ook als uitlaatklep (verdriet delen, stoom afblazen, geluk delen, e.d.). Om die reden heeft de POR zich vastgebeten in het onderwerp ‘koffiebijeenkomsten voor pleegouders’. Diverse pleegouders reageerden enthousiast op onze vragen en oproepen. Het uitzoeken vergde de nodige tijd en de menskracht binnen de POR was beperkt, vanwege ziekte, onderbezetting en de aandacht voor de transitie van de jeugdzorg. In de pleegzorg nieuwsbrieven van 3 maart 2014 en 12 mei 2014 hebben wij de voortgang van onze activiteiten teruggekoppeld. Het leek allemaal zo simpel, maar na veel puzzelen is de POR toch enkele barrières en nieuwe ontwikkelingen tegengekomen.

Onderstaand het verslag. Klik hier voor een overzicht van de koffiegroepen.

Hoe het voorheen was
Jaren terug was het zo dat de pleegzorginstelling FlexusJeugdplein zelf koffiebijeenkomsten organiseerde, maar onder meer als gevolg van afnemende belangstelling en gebrek aan personeel werd dit gestopt. Ook landelijke clubs als NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) en SBPN (Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland) organiseerden dergelijke informele bijeenkomsten. De SBPN heeft o.a. nog een actieve groep in Den Haag. De NVP is momenteel nauwelijks actief in Zuid-Holland, vanwege de stopzetting van de provinciale financiering.

Hoe het nu is
Na het afhaken van de instellingen gingen bestaande pleegoudergroepen soms door als (gesloten) vriendengroepen en bij navraag is gebleken dat men soms eisen stelt aan nieuwe deelnemers. Op zich is dit niet vreemd en geheel in lijn met wat er landelijk gebeurt. Pleeggezinnen kiezen meer en meer hun eigen netwerk. Verbinding kun je niet afdwingen. Je netwerk ontwikkelt zich op een natuurlijke manier. Je wilt vrij zijn om je eigen contacten op te bouwen. ’Klik’ of ‘geen klik’ kun je niet voorspellen. Als pleeggezin bepaal je zelf of en hoe je je netwerk benut. Dit verschilt per fase, per persoon en durf om te vragen.

Een netwerk kan je als pleeggezin veel opleveren:

  • Materieel
  • Praktische hulp
  • Inhoudelijke back-up
  • Emotioneel, als uitlaatklep
  • Voor de kinderen (zelfs na afloop van hun plaatsing)
  • Wederkerig: ook verrijkend voor degene die ‘geeft’

Onlangs gehoord tijdens het NVP-symposium op 27 september 2014. Mijn uitgangspunt en leidend principe zijn:
“Als pleegouder wil ik zelf helemaal verantwoordelijk zijn voor mijn pleeggezin.
Maar: niet in mijn eentje.”
(Bron: Jan Willem Roseboom, crisispleegouder).

Transitie: gebieds- /wijkgericht werken
Gemeenten zijn momenteel volop bezig met het optuigen van de wijkteams. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten immers verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een wijkteam is een netwerkorganisatie: een samenwerkingsverband tussen instellingen. De beroepskrachten in een wijkteam blijven in dienst van de organisatie waar ze vandaan komen. FlexusJeugdplein vervult hierin een belangrijke rol. Pleegzorg wordt gezien als specialistisch hulp en valt buiten de verantwoordelijkheid van de wijkteams.

Voor wat betreft pleegzorg werden regionale afspraken gemaakt. Het is wel zo dat gemeenten, in samenwerking met de diverse zorginstellingen, initiatieven aan het ontwikkelen zijn als het gaat om bijeenkomsten in de wijken. Ook FlexusJeugdplein heeft onlangs toegezegd te zullen kijken of het mogelijk is om per gebied informele bijeenkomsten (zo mogelijk met een thema) te organiseren.

Ook de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) is van mening dat succesvolle pleegzorg extra aandacht vereist voor de inrichting van de ondersteuning voor pleeggezinnen. De transitie biedt kansen voor innovatie en verbeteringen op dat gebied. De NVP is daarom van start gegaan met een programma om netwerken van pleegouders te verstevigen en uit te breiden. Gemeenten kunnen veel profijt hebben van de kennis en ervaringen van pleegouders in hun gemeenten. Doelstellingen NVP:

  1. Pleegouders kunnen ondersteuning vinden bij andere pleegouders in de buurt;
  2. Pleegouders, gemeenteambtenaren en wethouders weten elkaar te vinden;
  3. De ervaringen, ideeën en belangen van pleegouders vormen een belangrijke bron om toekomstig beleid op te ontwikkelen.

De POR vraagt FlexusJeugdplein om:

1. Informatie over bestaande koffieochtenden te delen met “behoeftige” pleegouders middels een pagina op de website en een artikel in de nieuwsbrief. Bovenstaand relaas kan dienen als uitgangspunt.

2. Een contactpersoon bij FJP aan te wijzen die namens FJP de aanmelders in contact brengt met de bestaande groepen, met de uitnodiging:

Mocht u belangstelling hebben voor één van de bovengenoemde koffiegroepen, laat dit dan z.s.m. weten aan …….. van FJP…….. Stuur een berichtje met uw contactgegevens naar: ………………@flexusjeugdplein.nl en hij/zij zorgt ervoor dat uw berichtje terecht komt bij de desbetreffende koffiegroep. Van hen hoort u wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is.

3. Het bestand “beschikbare koffiegroepen” dat inmiddels door Wim gemaakt over te nemen en actueel te houden.

 

Wim de Jonge, Pleegouderraad FlexusJeugdplein

 

Naar overzichtspagina POR