Contact / Pleegouderraad / Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord

Juni 2017 – Via de pleegouderraad ontvingen we diverse vragen van pleegouders, bijvoorbeeld over de opvang van minderjarige alleenstaande vluchtelingen, het Actieplan pleegzorg en de mogelijkheid om een specificatie te ontvangen bij uitbetalingen. Manager pleegzorg, Yvonne van Adrichem, geeft antwoord.

 

Is het mogelijk een specificatie te ontvangen bij de uitbetaling van reis-, bijzondere of andere kosten?
Ik krijg nu één bedrag binnen voor verschillende kinderen, voor verschillende soorten kosten. Ik kan dan niet controleren of het klopt. Een andere pleegouder vraagt om een eenvoudigere opzet voor het declareren van reiskosten.
We hebben de regeling voor de bijzondere kosten en reiskosten geëvalueerd. Op basis daarvan zijn we de regeling en onze werkwijze aan het bijstellen. Daarmee moet het ook voor pleegouders duidelijker worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de (financiële) administratie. De nieuwe regeling is bijna klaar en naar verwachting kunnen we deze zomer van start met de aangepaste werkwijze. We houden u op de hoogte!

 

Wat is het Actieplan pleegzorg en wat betekent het voor pleegouders?
Naar aanleiding van vragen en moties in de Tweede Kamer en knelpunten uit het veld heeft Jeugdzorg Nederland samen met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie een actieplan voor pleegzorg opgesteld. Het plan omvat vier actielijnen:
1: Continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar
2: Toerusten van pleegouders
3: Werven en screenen van pleegouders
4: De positie van pleegzorg als vorm van jeugdhulp

De thema’s hadden al onze aandacht, maar pakken we nu met vereende krachten op. Doel is pleegouders te versterken en regelingen te verbeteren, zodat  pleegkinderen kunnen opgroeien in een leef- en opvoedsituatie waar sprake is van continuïteit, stabiliteit, duidelijkheid en veiligheid, ook na het 18e jaar.
Bekijk het Actieplan pleegzorg.

 

Is Pleegzorg betrokken bij de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen? 
Vanuit onder andere Syrië is in 2016 een grote stroom vluchtelingen naar Nederland gekomen. De pleegouderraad wilde graag weten of en zo ja wat FlexusJeugdplein Pleegzorg heeft gedaan (en doet) in de opvang van minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Mijn antwoord aan hen deel ik ook graag met u.

Wanneer een jongere naar Nederland komt zonder ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger), moet er op basis van de Nederlandse wet een voogd voor de jongere worden benoemd. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers is dat Nidos, een landelijk werkende voogdij-instelling, specifiek voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers. Het Nidos regelt voor deze jongeren ook de opvang: op een groep of in een opvanggezin van Nidos. Zo’n opvanggezin is iets anders dan een pleeggezin en heeft vaak dezelfde culturele achtergrond als het kind/de jongere.

Naast bovengenoemde voogdijtaak voert Nidos de kinderbeschermingsmaatregel Ondertoezichtstelling (ots) uit wanneer er problemen zijn met kinderen in vluchtelingengezinnen. 

Vanwege de grote toestroom van vluchtelingen rekenden de gemeentes en de jeugdhulpverlening op extra vraag naar hulp en opvangplekken. Zo opende collega-instelling TriviumLindenhof op verzoek van de gemeentes in onze regio meerdere voorzieningen. En, uiteraard heeft ook FlexusJeugdplein (Pleegzorg) aan de gemeentes en Nidos laten weten een steentje bij te willen dragen.

Gelukkig viel het aantal alleenstaande jongeren mee. Ook de omvang van opvoedproblematiek binnen de vluchtelingengezinnen blijkt niet zodanig groot of veel dat er bijzondere voorzieningen of aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo heeft Nidos maar beperkt gebruik hoeven maken van (extra) opvangvoorzieningen van TriviumLindenhof. Een enkele keer, met name wanneer er sprake is van gedrags- of opvoedproblemen, deed/doet Nidos een beroep op FlexusJeugdplein Pleegzorg en is/wordt het kind in een pleeggezin van ons geplaatst.

Graag wil ik alle pleeggezinnen bedanken die ons met name in de eerste, hectische periode hebben laten weten iets voor vluchtelingenkinderen te willen betekenen. Het was fijn te horen dat u zo betrokken bent en bereid bent iets te doen voor deze kinderen.