Over pleegzorg / Actueel / Een breder takenpakket en werken in gebiedsteams

Wanneer kinderen opgevangen worden in een pleeggezin willen we het liefst dat zij bij mensen terecht kunnen die zij kennen, zoals familie, vrienden of buren. Soms lukt dat niet en dan zijn er gelukkig bestandspleeggezinnen waar zij welkom zijn. Maar die wonen niet altijd in de omgeving waar de kinderen vandaan komen. Dat is jammer want we willen graag dat kinderen, indien mogelijk, naar hun eigen school gaan, contact houden met vrienden of vriendinnen en bijvoorbeeld lid blijven van hun eigen (sport)vereniging. Door in gebiedsteams te gaan werken, verwachten wij vaker oplossingen in de eigen leefomgeving van kinderen te kunnen vinden.

Gebiedsteams pleegzorg
De pleegzorgbegeleiders hebben een vast werkgebied en werken met elkaar samen in gebiedsteams; er zijn in totaal vijf teams. Zo kunnen zij makkelijker samenwerken met de medewerkers van de wijkteams en andere hulpverleners, wanneer deze voor kinderen (tijdelijk) een pleeggezin zoeken. Als blijkt dat een kind niet bij bekenden terecht kan, gaan de pleegzorgbegeleiders op zoek naar andere mogelijkheden in hun netwerk. Ze leggen contact met de school of de (sport)vereniging waarvan een kind mogelijk lid is, maar bijvoorbeeld ook met geloofsgemeenschappen of andere maatschappelijke organisaties.
Pleegzorgbegeleiders verzorgen dus niet meer alleen de begeleiding van pleegkinderen en –gezinnen, zij doen ook de werving en voorbereiding van nieuwe pleeggezinnen, en de matching van kinderen en gezinnen. Het team Werving, Selectie en Bemiddeling is daarom opgeheven. De medewerkers van het team zijn pleegzorgbegeleider geworden in een gebiedsteam en delen hun expertise met de pleegzorgbegeleiders in hun team.

Crisisopvang, hoe lang?
Pleegkinderen willen we liever niet overplaatsen als dat niet nodig is. Ook niet wanneer het om crisisopvang gaat. We bieden daarom nog wel crisisopvang, maar niet meer voor een strikt vooraf bepaalde tijd. Wanneer we nu kinderen vanuit een crisissituatie in een pleeggezin plaatsen, spreken we af dat ze daar in principe kunnen blijven zolang als dat nodig is en uiteraard zo kort als mogelijk.

Wat verandert er voor u?
Voor uw gezin zal er op korte termijn niet veel veranderen. U houdt in principe de pleegzorgbegeleider die u nu begeleidt. Mocht u toch een andere begeleider krijgen, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek.

Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ gaan de pleegzorgbegeleiders, mede in samenwerking met de por, activiteiten ontwikkelen om pleegouders in hun gebied met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij onderling nuttige tips en ervaringen uitwisselen en eventueel een beroep op elkaar doen als dat nodig is.
Daarnaast zullen zij ondersteuningsbijeenkomsten organiseren voor pleegouders, over diverse thema’s rond de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Pleegouders kunnen eventueel ook meedenken over de werving van nieuwe pleegouders in de buurt of bijvoorbeeld om een geschikt pleeggezin te vinden voor een kind in hun omgeving.
Onze pleegzorgactiviteiten zullen zichtbaarder worden voor u, doordat onze pleegzorgbegeleiders actief worden bij u in de buurt of de gemeente, bijvoorbeeld via de school van uw (pleeg)kinderen of de (sport)vereniging waarvan u lid bent, maar bijvoorbeeld ook via social media.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over de nieuwe werkwijze van pleegzorg, kunt u daarover contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider.