Over pleegzorg / Actueel / Inspectie Jeugdzorg positief

Inspectie Jeugdzorg oordeelt positief over de implementatie van de adviezen van de commissie Rouvoet gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Juli 2014 Begin juni heeft de Inspectie Jeugdzorg FlexusJeugdplein bezocht. Het bezoek was onderdeel van een landelijk onderzoek dat de Inspectie uitvoerde naar de implementatie van de adviezen van de commissie Rouvoet gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg. In het bezoek aan FlexusJeugdplein stond de pleegzorg centraal. Gekeken werd naar ons beleid, de implementatie en de uitvoering daarvan en de manier waarop we registreren.

Het eindoordeel van de Inspectie is dat FlexusJeugdplein voldoende handelt om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij pleegkinderen te voorkomen. Een voldoende is het hoogst haalbare op de scoringsschaal die de Inspectie hanteert: onvoldoende-matig-voldoende.

De Inspectie komt tot dit oordeel omdat onze medewerkers:
– structureel aandacht besteden aan een gezonde seksuele ontwikkeling van pleegkinderen;
– adequaat handelen bij risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag en bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag; en
– de randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling van pleegkinderen te bevorderen en te beschermen voldoende aanwezig zijn.

De Inspectie benoemt drie aandachtspunten:
– maak seksuele ontwikkeling een vast onderdeel van het plan van aanpak en de evaluatie van het plan;
– neem in de evaluatie en bij verbeteracties van incidenten m.b.t. tot seksueel grensoverschrijdend gedrag ook een kwalitatieve analyse van de cijfers mee;
– regel het alleen spreken van kinderen (zonder de aanwezigheid van de pleegouders).

FlexusJeugdplein hecht zeer grote waarde aan de veiligheid van (pleeg)kinderen. We hebben dan ook blijvende aandacht voor alle aspecten van het veiligheidsbeleid en de uitvoering ervan. Voor de aandachtspunten zullen we in de komende periode een verbeterplan opstellen.

Onze dank gaat uit naar de pleegouders die hebben meegewerkt aan het onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg.