Over pleegzorg / Actueel / Reactie op onderzoek ‘Uitval van pleegouders, een investering waard’

22 april 2013 – Op donderdag 18 april 2013 presenteerde de Universiteit Leiden het onderzoeksrapport ‘Uitval van pleegouders, een investering waard’. Hierin onderzocht de Universiteit in opdracht van Stichting Pleegwijzer en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) waarom pleegouders stoppen met pleegzorg. Op basis van de resultaten levert het rapport ook suggesties voor het verder verbeteren van de kwaliteit in de pleeg- en jeugdzorg.

Ondersteuning pleegouders
Pleegzorg zonder pleegouders is onmogelijk. FlexusJeugdplein waardeert de inzet van haar pleegouders dan ook zeer. Binding en behoud van pleegouders zijn voor ons heel belangrijk. Dat doen wij door onze pleegouders zo goed mogelijk te ondersteunen, door samen te werken en door helder te communiceren. Suggesties om tot kwaliteitsverbetering te komen, horen wij graag. Wij zullen het rapport daarom in de komende periode bestuderen en bekijken of er handvatten in staan die we kunnen gebruiken om onze pleegouders nog beter bij te staan.

Aanpassing wetgeving
In de huidige wet- en regelgeving staan pleegouder(s) nog vaak buiten spel. Met de Wet verbetering positie pleegouders, die op 1 juli 2013 in werking treedt, wordt de positie van de pleegouders versterkt. De belangrijkste verbeteringen zijn:

• De positie van pleegouderraden wordt in de wet verankerd, waardoor pleegouders zich ten opzichte van de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp met pleegzorg kunnen laten vertegenwoordigen. (FlexusJeugdplein heeft al enkele jaren een Pleegouderraad)

• Het (gezins)voogdijplan mag niet eerder worden vastgesteld dan nadat over dit plan met de pleegouders overleg heeft plaatsgevonden, waardoor pleegouders een kritische houding kunnen aannemen ten opzichte van de uitvoering van de hulpverlening.

• Met betrekking tot het vaststellen van het hulpverleningsplan krijgen pleegouders instemmingsrecht, voor zover het hun rol in het hulpverleningsplan betreft en de wijze van begeleiding, ongeacht de duur van de plaatsing.

• Pleegouders krijgen recht op informatie inzake feiten en omstandigheden die de persoon van de jeugdige of diens verzorging en opvoeding betreffen. Het idee hierachter is dat pleegouders zo het gedrag van het pleegkind beter kunnen begrijpen en kunnen aansluiten bij zijn of haar behoeften.

De Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen gaat in 2015 in. Hierin worden o.a. de volgende verbeteringen voor pleegouders beoogd:

• Pleegouders krijgen na één jaar verblijf een vorm van blokkaderecht. Ongeacht het type plaatsing of het juridische en hulpverleningskader moet Bureau Jeugdzorg, de (gezins)voogd, de toestemming van de kinderrechter hebben om wijziging in de verblijfplaats van het (pleeg)kind te brengen

• Pleegouders krijgen toegang tot de kinderrechter in het kader van de geschillenregeling.

Misvatting rol gezins(voogd)
In de berichtgeving naar aanleiding van de presentatie van het rapport ging het vooral over de (gezins)voogd. Hierbij – maar ook bij de onderzoekers –  lijkt een hardnekkig misverstand te bestaan over de rol van de (gezins)voogd bij pleegzorgplaatsingen. Voor alle duidelijkheid; de gezins(voogd) werkt niet voor FlexusJeugdplein, de pleegzorginstelling. Hij/zij werkt voor Bureau Jeugdzorg of een andere plaatsende instantie en heeft conform de wet als eerste opdracht om te werken naar een veilige terugkeer van een pleegkind naar de eigen ouders. De gezins(voogd) gaat uit van het belang van het kind en onderzoekt in dat kader vooral de (on)mogelijkheden van de biologische ouders. Een vergelijking tussen wat de pleegouders en de ouders het kind kunnen bieden, is daarbij niet aan de orde. Het belang van pleegouders weegt in de besluitvorming over terugkeer naar huis niet of nauwelijks mee. Uiteraard is het wel belangrijk dat besluiten van de (gezins)voogd voor pleegouders niet als een verrassing komen, dat zij betrokken worden in het proces en goed en tijdig worden geïnformeerd. De begeleider pleegzorg kan hierbij helpen en pleegouders informeren over de procedure en de rechten van pleegouders en hen helpen om te gaan met de voor hen soms pijnlijke, en soms ook moeilijk te begrijpen, beslissing.

Bekijk uitzending Een Vandaag 

Bericht Universiteit Leiden