Voorgenomen fusie Stek Jeugdhulp, TriviumLindenhof en FlexusJeugdplein

Oktober 2016 – Wellicht kent u Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. Beide organisaties zijn actief in onze regio en bieden net als FlexusJeugdplein jeugd- en opvoedhulp. FlexusJeugdplein werkt al vele jaren nauw met hen samen. Die samenwerking is zeer waardevol en daarom besloten we begin dit jaar om de samenwerking te intensiveren.

Waarom een fusie?
We willen investeren in innovatie en kwaliteit van de hulp, zodat we ook in de toekomst goede zorg kunnen bieden aan kinderen en (pleeg)gezinnen. Bij de verkenning van de mogelijkheden werd ons duidelijk dat het samen vernieuwen, verbinden en verbeteren van onze hulp makkelijker gaat als we fuseren. Als één organisatie kunnen we efficiënter werken én onze expertise, ervaring en oplossingen voor kinderen, (pleeg)gezinnen en de samenleving behouden, ook in tijden van bezuinigingen.

Wat betekent dit voor de pleegzorg?
Op dit moment gaat het om een voornemen, waarbij de eerste stap een bestuurlijke fusie per 1-1-2017 is. FlexusJeugdplein blijft dan gewoon bestaan: medewerkers blijven in dienst van FlexusJeugdplein en pleegouders krijgen nog steeds begeleiding vanuit FlexusJeugdplein. Door de samenwerkingsafspraken kunnen we al wel meer samen doen, bijvoorbeeld hulpvormen combineren en alternatieven bieden aan kinderen die nu nog op een groep wonen.

2017 gaan we gebruiken om ons goed voor te bereiden op een volledige fusie tussen de drie organisaties per 1-1-2018. FlexusJeugdplein als organisatie houdt dan op te bestaan, maar pleegzorg gaat verder in de nieuwe organisatie. Hoe dat er precies uit gaat zien, weten we nog niet. Duidelijk is wel dat de drie organisaties veel waarde hechten aan pleegzorg en dat het ook in de nieuwe organisatie een belangrijk onderdeel blijft van ons hulpaanbod.

Medezeggenschap
Het voornemen voor een fusie is besproken met alle medezeggenschapsorganen, waaronder de pleegouderraad (por) en een cliëntenpanel. De por heeft ons stevig bevraagd over de consequenties voor cliënten, pleeggezinnen en het personeel. Vervolgens heeft zij een positief advies uitgebracht over de eerste stap in het proces: de intentieovereenkomst. De aandachtspunten die we daarbij hebben ontvangen, nemen we uiteraard ter harte.
De intentieovereenkomst is een bekrachtiging van het voornemen tot een (bestuurlijke) fusie: het is nog geen definitief besluit. Dat besluit wordt later dit jaar genomen, op basis van een fusiedocument waarin het nieuwe bestuursmodel en de consequenties ervan beschreven staan. Ook daarover vragen we vooraf advies aan de pleegouderraad.

Reageren?
Via de pleegzorgnieuwsbrieven houden we u op de hoogte van het proces. Leg uw vragen, aandachtspunten en zorgen vooral voor aan de pleegouderraad via por@flexusjeugdplein.nl. Ze hoort graag van haar achterban en kan uw input gebruiken om het bestuur van FlexusJeugdplein te bevragen en adviseren.

Jacques Bovens, lid raad van bestuur FlexusJeugdplein