Onze werkwijze

Meer informatie over afspraken tussen pleegouders en Enver. Bijvoorbeeld over hoe we samenwerken, je privacy en nazorg. Maar ook wat je kunt doen als je niet tevreden bent.

Welke begeleiding kan ik van Enver verwachten?
Onze begeleiding start met het voorlichtings- en voorbereidingsprogramma. Na acceptatie van je gezin onderhouden we contact en bemiddelen we bij de opname van een pleegkind. Als er een pleegkind in jouw gezin is geplaatst, krijg je een pleegzorgbegeleider toegewezen die je gezin ondersteunt. De begeleider is het eerste aanspreekpunt voor alles wat met de opvang van het pleegkind te maken heeft. Wanneer jij, of je pleegkind, aanvullende hulp nodig hebt/heeft, kan de begeleider dat regelen. Hij/zij werkt nauw samen met een pedagoog van Enver en kent de instanties en mogelijkheden in je woongebied goed.

Hoe worden afspraken tussen pleegouders en Enver vastgelegd?
Na acceptatie van pleegouders door Enver wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen Enver en de pleegouders opgenomen.

Bij aanvang van de plaatsing van een kind wordt met pleegouders een pleegcontract afgesloten. Dit is wettelijk verplicht. In het pleegcontract staan o.a. afspraken over de aard en de duur van de pleegzorgplaatsing. 

Het coachingsplan is richtinggevend voor het doel van de plaatsing. Het hulpverleningsplan is uiterlijk 6 weken na aanvang van de hulpverlening beschikbaar. Pleegouders hebben instemmingsrecht wat betreft de omschrijving van hun rol in het hulpverleningsplan en de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven. (Het instemmingsrecht geldt niet bij een crisisplaatsing, omdat er dan nog geen sprake is van een hulpverleningsplan.) Van het hulpverleningsplan mag niet eenzijdig worden afgeweken. Naast de pleegouders worden de biologische ouders en jongeren vanaf 12 jaar betrokken bij het opstellen van het hulpverleningsplan.

Op het gebied van de begeleiding en samenwerking met de pleegouders geeft het pleeggezinverslag de richtlijnen.

Hoe worden (persoonlijke) gegevens bewaard en mag ik het dossier inzien?
Je persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren we in een persoonlijk dossier. Je hebt recht op inzage in de dossiergegevens die jezelf betreffen. Pleegouders mogen het dossier van hun pleegkind niet inzien, maar hebben wel recht op bepaalde informatie die kan helpen bij de opvoeding en verzorging van het pleegkind. Meer informatie

Waarom moet ik jaarlijks een veiligheidschecklist invullen?
Het welzijn en de veiligheid van je pleegkind(eren) zijn belangrijk en daarom regelmatig onderwerp van gesprek tussen jou en je begeleider. Om ervoor te zorgen dat we daarbij niets over het hoofd zien, loop je met je begeleider ieder jaar ook de checklist Indicatoren veiligheid kind in pleeggezin door. Op die manier komen ook onderwerpen aan de orde, die tijdens de reguliere huisbezoeken niet altijd aan bod komen. Meer informatie

Wat doet de pleegzorgbegeleider en wat is de rol van een jeugdbeschermer?
Over het algemeen volgt een jeugdbeschermer het pleegkind en onderhoudt hij/zij het contact met de biologische ouders. De pleegzorgbegeleider ondersteunt vooral de pleegouders, bijvoorbeeld bij de dagelijkse opvoeding van het pleegkind, bij praktische vragen over regelingen en bij oudercontact. Wanneer belangrijke beslissingen over het pleegkind moeten worden genomen, is de jeugdbeschermer eindverantwoordelijk. Hij/zij kan een (gezins)voogdijplan of jeugdreclasseringsplan echter pas vaststellen als hierover overleg met de pleegouders heeft plaatsgevonden.

Hoe wordt de bezoekregeling bepaald?
In de pleegzorg hechten we veel waarde aan oudercontact. We realiseren ons daarbij ook dat het contact veel van een kind kan vragen. Om te komen tot een afgewogen oordeel welke bezoekregeling in het belang van het kind is, gebruiken Enver en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond instrumenten uit de richtlijnen jeugdzorgMeer informatie

Hoe werkt een bijplaatsing (een extra pleegkind in huis)?
Als een pleeggezin aangeeft open te staan voor een bijplaatsing, bespreekt de pleegzorgbegeleider met hen alle aspecten die van belang zijn bij een bijplaatsing van een pleegkind, zoals de wensen en het aanbod en de mogelijkheden van de pleegouders. De overige gezinsleden worden ook bij de afwegingen betrokken: gezinspositie, onderlinge relatie, ontwikkelingsfase. Ook zij moeten de kans krijgen zich uit te spreken over een mogelijke gezinsuitbreiding. Daarnaast spelen omgevingsfactoren, praktische aandachtspunten en belangrijke gebeurtenissen in het pleeggezin een rol. Meer informatie.

Kan mijn pleegkind meedenken over het beleid van Enver?
Als pleegouder van Enver kun je in de (schaduw-)por meepraten en -denken over ons pleegouderbeleid. Wij zijn heel blij dat je dat doet, omdat wij zo onze dienstverlening aan pleegouders en –kinderen kunnen verbeteren.

Wij horen echter ook graag de mening van onze pleegkinderen. Daarom vragen we aan hen om over diverse onderwerpen met ons mee te denken en hun mening te geven, bijvoorbeeld over klanttevredenheid, dossierbeleid en informatie aan cliënten. Daarnaast kunnen ze ook zelf onderwerpen aandragen om te bespreken. Dat kan op verschillende manieren zoals e-mail, skype, WhatsApp of gezamenlijke bijeenkomsten; net wat het pleegkind prettig vindt. Meer informatie

Ik ben niet tevreden over mijn pleegzorgbegeleider. Wat kan ik doen?
Als je niet tevreden bent over de begeleiding, kun je het beste de begeleider daarop aanspreken. Een goed gesprek lost het probleem vaak snel en prettig op. Als je niet helemaal tevreden bent na een gesprek met de begeleider, dan staat het je vrij contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende. Kom je er samen niet uit, dan kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie of het tuchtcollege. Meer informatie over de klachtenprocedure

Ik heb een klacht over de (gezins)voogd/gecertificeerde instelling. Wat kan ik doen?
Wij raden je aan de situatie te bespreken met je pleegzorgbegeleider. Hij/zij heeft misschien advies over hoe je de situatie kunt aanpakken, of je kunt samen het gesprek met de (gezins)voogd aangaan. Wanneer het niet lukt om met elkaar de situatie op te lossen, is een volgende stap de leidinggevende van de (gezins)voogd te benaderen. Wanneer je er echt niet samen uitkomt, kun je je wenden tot de klachtencommissie van de gecertificeerde instelling.

Ik heb een conflict. Heb ik recht op (rechts)bijstand?
Enver heeft bij de organisatie DAS een collectieve rechtsbijstandverzekering afgesloten voor al haar pleegouders. Indien je in je rol als pleegouder van Enver te maken krijgt met een geschil, kun je een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering van DAS:

– als er een aanklacht is ingediend en er sprake is van strafvervolging;
– als er sprake is van schade (m.u.v. motorrijtuigen) als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden;
– als er sprake is van een vordering op grond van onrechtmatige daad (de verzekering vormt in dit geval een aanvulling op uw bestaande wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.);
– bij integriteitskwesties;
– voor traumazorg.
Meer informatie

Hoe is de nazorg aan pleegouders geregeld wanneer een plaatsing (voortijdig) wordt afgebroken?
Er zijn verschillende manieren waarop een plaatsing kan eindigen.
De plaatsing eindigt, omdat een kind bijvoorbeeld teruggaat naar zijn eigen ouders, naar een gezin in het netwerk of naar een gezin waar het langdurig kan blijven. In deze situaties is er een duidelijke planning voor hoe één en ander zal verlopen. Ook wordt met pleegouders een eindevaluatie gepland, meestal wanneer het kind weg is. We vragen pleegouders altijd of zij behoefte hebben aan nazorg en zo ja, op welke wijze.

Soms wordt een plaatsing voortijdig afgebroken, bijvoorbeeld vanwege een uitspraak van de rechter of omdat het niet goed gaat in het pleeggezin. We zien bij pleegouders dan vaak emoties, zoals teleurstelling en soms boosheid. We kijken daarom juist in deze situaties zorgvuldig hoe de nazorg en begeleiding ingevuld kan worden, afgestemd op de behoefte van pleegouders. Ook als de plaatsing voortijdig wordt afgebroken, vindt er een eindevaluatie plaats.

In beide gevallen zijn er twee verschillende eindevaluaties: die voor het kind (gaat in het dossier van het kind) en die van pleegouders (deze gaat in het dossier van pleegouders en pleegouders ontvangen hiervan zelf een exemplaar).