Als je een klacht hebt

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de begeleiding. Op deze pagina leggen we uit wat je in dat geval kunt doen.

Spreek je begeleider gerust op de begeleiding aan. Een goed gesprek lost het probleem vaak snel en prettig op. We nemen je altijd serieus en we komen er graag samen uit. Als je niet helemaal tevreden bent na een gesprek met de begeleider, dan staat het je vrij contact op te nemen met zijn of haar manager.

Onafhankelijk advies
Als je het moeilijk vindt het gesprek aan te gaan, kun je een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Lees meer over wat Jeugdstem voor je kan betekenen.

Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland
Als een gesprek met de begeleider of zijn of haar manager niet tot het gewenste resultaat leidt, of als het probleem te ernstig is, kun je een officiële klacht indienen bij de Klachtencommissie. De leden van deze externe klachtencommissie werken niet bij Enver en zijn onafhankelijk. Zij hebben een geheimhoudingsplicht, alleen de direct betrokkenen worden over de klacht geïnformeerd. In het klachtenreglement staat precies beschreven hoe de Klachtencommissie werkt, wie een klacht kan indienen en waarover een klacht kan worden ingediend.

Een klacht indienen
Je dient een klacht in door een brief naar de Klachtencommissie te sturen. In de brief schrijf je wat de klacht is, over wie de klacht gaat en wat er precies is gebeurd. Als u het lastig vindt om zelf een brief te schrijven, kun je de klacht mondeling doorgeven aan het secretariaat van de Klachtencommissie. De klacht wordt dan voor je op papier gezet. Je krijgt de gelegenheid om aan te geven of de klacht juist is opgeschreven. De klachtbrief moet binnen één jaar na de gebeurtenis bij de Klachtencommissie binnen zijn. Bekijk voor meer informatie de tips en handvatten voor de klager.

De behandeling van de klacht
Binnen vijf dagen laat de Klachtencommissie aan je weten of ze de klacht in behandeling neemt. Je mag de klacht dan nog in een gesprek toelichten. Ook degene over wie je klaagt, mag een reactie geven. Binnen zes weken laat de Klachtencommissie weten of de klacht gegrond is en wat gedaan kan worden om het probleem op te lossen. Deze brief stuurt de Klachtencommissie ook aan het bestuur van Enver en aan degene over wie je heeft geklaagd. Het bestuur laat dan aan je weten of ze maatregelen neemt, en zo ja welke. Als de Klachtencommissie de klacht niet in behandeling neemt of onterecht vindt, zal zij de reden hiervan toelichten.

Uw klacht voorleggen aan een tuchtcollege
Onze pleegzorgbegeleiders zijn volgens de landelijke geldende (wettelijke) regels ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Je kunt daarom – als je ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van je begeleider – ervoor kiezen een klacht in te dienen bij het college van toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het tuchtcollege bekijkt dan aan de hand van de professionele standaarden (geldende voorschriften, beroepscode, richtlijnen en veldnormen) of de medewerker juist heeft gehandeld. Kijk voor meer informatie over het tuchtrecht op skjeugd.nl.

Meer informatie over het verschil tussen een klacht indienen bij de klachtencommissie of het tuchtcollege kun je vinden in de brochure klacht- en tuchtrecht . Je kunt ook het volledige klachtenreglement raadplegen.

Gerechtelijke procedure
Indien je het als pleegouder niet eens bent met de aard of de duur van een kinderbeschermingsmaatregel of de uitvoering van een ondertoezichtstelling dan kun je dit mogelijk voorleggen aan de rechter. Lees meer over procedures bij de rechter.