Kenniscentrum / Financiën / Pleegvergoeding

Pleegvergoeding

Jaarlijks wordt landelijk vastgesteld hoe hoog de pleegvergoeding is. Dit wordt vastgelegd in de Regeling Pleegvergoeding, die onderdeel is van de Regeling Jeugdwet  (art. 5). Daarin staan o.a. regels over de hoogte van de basisbedragen per leeftijdscategorie, in welke gevallen een toeslag gegeven kan worden en wanneer een korting moet worden toegepast.

Pleegvergoeding 2018

Leeftijd pleegkind Bedrag per maand Bedrag per dag
0 t/m 8 jaar € 550 € 18,04
9 t/m 11 jaar € 556 € 18,28
12 t/m 15 jaar € 606 € 19,91
16 t/m 17 jaar € 669 € 21,98
18 jaar en ouder € 676 € 22,21

 

Als u een pleegvergoeding ontvangt voor uw pleegkind komt u voor dat kind niet meer in aanmerking voor kinderbijslag. Indien er voor de plaatsing recht was op een halfwezen uitkering dan moet u deze stoppen zodra u een pleegvergoeding ontvangt.

Toeslagen
Naast de pleegvergoeding kan een toeslag verstrekt worden wanneer u extra onkosten maakt bij crisisopvang, zorgt voor een pleegkind met een handicap of wanneer u voor drie of meer pleegkinderen zorgt. In het laatste geval gaat de toelage in vanaf het derde kind. De extra toelage is in 2018 maximaal € 3,60 per kind per dag. De hoogte van de toeslag wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd.

Pleegouders ontvangen de extra toeslag alleen onder de volgende voorwaarden:
– Het gaat om noodzakelijke kosten.
– De extra kosten kunnen niet uit de basisvergoeding betaald worden.
– Er is geen andere regeling die deze kosten vergoedt.

Korting

In een aantal situaties vermindert de vergoeding die pleegouders krijgen. Dat gebeurt als u op een andere manier dan de pleegvergoeding geld ontvangt voor de zorg voor de pleegkinderen. Dit kan het geval zijn als u geld ontvangt uit alimentatie of het eigen vermogen van het pleegkind. Maar u kunt ook een vergoeding voor de verzorging ontvangen van de Gemeentelijke Sociale Dienst, bijvoorbeeld wanneer u de eerste pleegvergoeding nog niet heeft ontvangen.

Opbouw pleegvergoeding
Om een goed beeld te krijgen van de opbouw van de pleegvergoeding zoals deze door de overheid is vastgesteld, is hieronder een tabel opgenomen waarin deze opbouw in procenten is uitgesplitst. (Bron: Nibud)

Opbouw pleegvergoeding

Start en einde pleegvergoeding
Bij het berekenen van de pleegvergoeding telt de dag van aankomst van het kind mee, maar de dag van vertrek niet. Voor vakantie- en weekendpleegzorg geldt hetzelfde. (Voorbeeld: wanneer een kind op vrijdag komt en op zondag vertrekt, worden twee dagen vergoed). De periode die het kind al heeft doorgebracht in uw gezin voorafgaand aan de formele aanmelding van de plaatsing door Enver, telt niet mee bij het berekenen van de pleegvergoeding.

Bij langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, wordt bekeken of de aanspraak op verblijf bij de pleegouder nog wel moet worden voortgezet. Van voortzetting kan sprake zijn als het pleegkind, bij verblijf in het ziekenhuis, toch nog verzorging door de pleegouder nodig heeft. In zo’n situatie kan het onjuist zijn de pleegvergoeding volledig te beëindigen. Er bestaat dan toch recht op enige vergoeding. Daarbij wordt niet (zonder meer) de pleegvergoeding toegekend, maar een vergoeding van de werkelijke kosten die verband houden met de kosten die de pleegouder redelijkerwijs nog moet maken, tot een maximum van de pleegvergoeding. Indien een dergelijke situatie ontstaat, overleg met de begeleider pleegzorg over de financiële consequenties.

Uitkeren van de pleegvergoeding
Enver zorgt voor het uitkeren van de pleegvergoeding voor kinderen die door Enver in een pleeggezin zijn geplaatst. Enver verricht de betalingen omstreeks de 25e van de maand. Pleegouders ontvangen de vergoeding rond de 28e van de maand op hun rekening.

Deeltijdpleegzorg
Wanneer uw pleegkind in deeltijd bij u verblijft (bijvoorbeeld in het weekend) dan dient u de dagen dat uw pleegkind bij u verblijft op te geven via het formulier ‘vergoeding weekend en deeltijd pleegzorg‘.

Als uw pleegkind 18 of ouder is

Als u de pleegoudervoogdij heeft

Vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Vergoedingen onderwijskosten

Naar veelgestelde vragen over financiën