Financiën

Het opvangen en opvoeden van een pleegkind brengt uiteraard ook kosten met zich mee. Pleegouders hebben daarom meestal recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de situatie. Welke invloed heeft de vergoeding op je inkomsten, hoe zit het met verzekeringen en wat als je pleegkind (bijna) 18 wordt? Je leest het op deze pagina.

Brochure financiële regelingen pleegzorg

Pleegkinderen nemen in diverse (financiële) regelingen een bijzondere positie in. Dit heeft ook gevolgen voor pleegouders. Om pleegouders en gemeenten inzicht te geven in de belangrijkste wettelijke financiële regelingen die verband houden met zorg, onderwijs, werk en inkomen, zoals deze gelden na inwerkingtreding van de Jeugdwet, is door het ministerie i.s.m. Jeugdzorg Nederland een brochure gemaakt. Bekijk de brochure.

Pleegvergoeding

Krijg ik een financiële vergoeding voor de opvang van mijn pleegkind?
Als een pleegkind in je gezin verblijft op grond van een kinderbeschermingsmaatregel, dan heb je recht op een pleegvergoeding. Ook bij een vrijwillige plaatsing hebben pleegouders recht op een pleegvergoeding van Enver, maar de eigen ouders blijven dan financieel medeverantwoordelijk. Dat betekent dat zij aansprakelijk zijn voor de betaling van alle andere kosten van hun kind, zoals de kosten voor onderwijs, de aanschaf van een bril enzovoorts. Wanneer de ouders de overige kosten van het pleegkind niet kunnen of willen betalen, kan een beroep worden gedaan op de Gemeentelijke Sociale Dienst en bijstand worden aangevraagd. Bij deeltijdpleegzorg wordt de dag van vertrek niet meegerekend in de vergoeding. Verblijft een kind drie dagen en twee nachten in je gezin, dan ontvang je een financiële vergoeding voor twee dagen.

Hebben pleegoudervoogden ook recht op een financiële vergoeding?
Pleegoudervoogden hebben recht op een pleegzorgvergoeding en eventuele toeslagen als er naast een pleegcontract een indicatie ‘verblijf in pleegzorg’ is. Dit geldt voor zowel één-oudervoogdij als twee-oudervoogdij.

Hoe komt het dat de hoogte van de pleegvergoeding niet elke maand hetzelfde is?
De pleegvergoeding is een dagvergoeding. Afhankelijk van het aantal dagen in de betreffende maand kan de hoogte van de vergoeding dus verschillen.

Welke kosten moet ik betalen uit de pleegvergoeding?
De pleegvergoeding is bedoeld voor de normale, terugkerende kosten van opvoeding en verzorging van pleegkinderen. Het gaat daarbij onder meer om de kosten voor voeding, inrichting, verwarming, wassen, zak- en kleedgeld, deelname aan maatschappelijke activiteiten (sport en andere ontspanning), kleine kosten van onderwijs (pennen, agenda, schriften, enz.) en reiskosten (bijvoorbeeld voor school en weekendbezoek aan ouders) tot 500 km per kalenderjaar per kind.

Wanneer wordt de pleegvergoeding gestort?
Enver verricht de betalingen omstreeks de 25e van de maand. Pleegouders ontvangen de vergoeding rond de 28e van de maand op hun rekening.

Pleegvergoeding 2021
Pleegvergoeding 2020

Toeslagen en kortingen

Hoe zit het met de inkomstenbelasting, toelagen en kortingen van de belastingdienst?
Het basisbedrag pleegvergoeding en de toeslag zijn onkostenvergoedingen en worden bij een beoordeling van inkomsten van pleegouders, bijvoorbeeld in het kader van loon- of inkomstenbelasting, niet meegewogen. Pleegouders hebben soms recht op extra toelagen of kortingen.

Wat zijn de gevolgen van de pleegvergoeding voor mijn inkomen/uitkering?
Het maandelijkse bedrag dat pleegouders van Enver ontvangen voor de verzorging van een pleegkind is geen salaris of inkomen, maar een onkostenvergoeding. Daarom wordt de vergoeding voor minderjarige pleegkinderen niet gekort op een eventuele (bijstand)uitkering. Indien een meerderjarig (voormalig) pleegkind in je gezin verblijft, kan dit wel gevolgen hebben op de hoogte van je uitkering.

Kan ik een toeslag voor de kinderopvang van mijn pleegkind krijgen?
Pleegouders hebben dezelfde rechten als eigen ouders wat betreft de toeslag kinderopvang. De kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst uitbetaald. De toeslag geldt voor kinderdagverblijven en voor erkende buitenschoolse opvang. Kosten van de peuterspeelzaal zijn onderdeel van de pleegvergoeding en worden niet vergoed. Meer informatie

Mijn pleegkind heeft eigen inkomsten, wordt dat gekort op de pleegvergoeding?
Nee, de eigen bijdrage voor jeugdigen is sinds 15-02-2014 vervallen.

Hebben pleegouders die een baby in huis krijgen recht op kraamzorg?
Ook bij pleegzorg kan een baby aangewezen zijn op kraamzorg. Kraamzorg wordt maximaal tien dagen verleend. Het moet gaan om de verzorging in de kraamperiode aansluitend op de geboorte. De dagen dat de baby in het ziekenhuis heeft gelegen, worden verrekend. De kraamzorg kan bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd. De indicatie voor kraamzorg kan lager uitvallen, omdat de pleegmoeder zelf geen verzorging nodig heeft, of hoger als de baby extra zorg vraagt.

Vergoeding aanvullende of bijzondere kosten

Worden de onderwijskosten van mijn pleegkind vergoed?
Voor onderwijskosten die niet onder de basisvergoeding vallen, kan mogelijk een vergoeding worden aangevraagd bij Enver. Dit betreft bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreis, lesmaterialen, overblijfkosten bij continurooster en aanvullende reiskosten voortgezet onderwijs. Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden de regeling bijzondere kosten.

Welke overige kosten komen in aanmerking voor een vergoeding?
Voor bepaalde bijzondere kosten kunnen pleegouders een vergoeding aanvragen. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld: onderwijskosten, de kosten voor een (brom-)fiets, een bril, de aanschaf van een identiteitsbewijs en aanvullende reiskosten. Meer informatie over bijzondere kosten en declareren.

Hoe kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?
Het pgb is verankerd in vier wetten. Afhankelijk van de zorgvraag kan hulp worden aangevraagd bij: de gemeente (Jeugdwet en Wmo), het zorgkantoor/ciz (Wiz) of de zorgverzekeraar (Zvw). Pas nadat de betreffende instantie de aangevraagde hulp toekent, ontstaat de keuze voor zorg in natura (zorg van een instelling) of een pgb.
Alleen de hierboven genoemde instanties besluiten over het toekennen van een pgb. Jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders kunnen wel samen met jou bekijken of en welke (aanvullende) hulp voor uw pleegkind nodig is, hoe en waar deze het best aangevraagd kan worden en wie dat kan doen. Bij een afwijzing kunnen ze met je kijken of er andere alternatieven zijn, zodat je pleegkind de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.

Een heldere en uitgebreide uitleg over het pgb, en wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing, vind je op: www.pgb.nl.

Kan ik reiskosten declareren?
Bij veelvuldig reizen, boven 500 km per jaar, kunnen reiskosten in het kader van de hulpverlening gedeclareerd worden. Ook aanvullende reiskosten openbaar vervoer t.b.v. het voortgezet onderwijs kunnen hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie

Waar kan ik terecht voor (tweedehands) kinderkleding en -spullen?
Zeker bij een nieuwe spoedplaatsing kan het voorkomen dat het aan middelen ontbreekt. Voor die situaties, en in alle andere gevallen, kunnen pleegouders van Enver terecht bij:

Kinderkledingbank ‘De Paraplu’, die gevestigd is in de Rehobothkerk, Noordsingel 92, 3032 BH in Rotterdam. De Paraplu is geopend op donderdag tussen 10.30 – 12.30 en 13.00 – 15.00 uur. Vraag een verwijskaart aan bij je pleegzorgbegeleider.

Ook kledingmagazijn ‘Je mag er zijn’ biedt pleegkinderen en -ouders de helpende hand. Pleegouders kunnen in één van de vijf depots gratis tweedehands kinderkleding uitzoeken. Er zijn ook gratis kinderwagens, autostoeltjes, boxen, speelgoed, fietsjes en nog veel meer. De dichtstbijzijnde depots voor pleeggezinnen van Enver zijn de locaties in ’s Gravenzande (Westland) en Almkerk (Noord-Brabant). Ga voor meer informatie en openingstijden naar www.jemagerzijn.nl.

Ik wil mijn pleegkind graag iets extra's bieden, maar kan dit niet betalen. Wat kan ik doen?
Als je inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau kun je mogelijk een tegemoetkoming in de kosten krijgen van Stichting Leergeld. Als je hiervoor niet in aanmerking komt, kun je met je pleegzorgbegeleider andere opties bespreken. Deze kan bijvoorbeeld een fonds laten aanschrijven.

Verzekeringen

Moet ik mijn pleegkind verzekeren?
Het is belangrijk dat pleegkinderen verzekerd zijn voor aansprakelijkheid en ziektekosten. Hoe dat geregeld is/wordt, verschilt per situatie.

Zijn pleegouders via Enver verzekerd?
Enver heeft een collectieve afspraak voor juridische hulp ten behoeve van pleegouders. Indien je in je rol als pleegouder van Enver te maken krijgt met een geschil, kun je hier een beroep op doen. Meer informatie.

Overige vragen

Kan ik een spaarrekening openen voor mijn pleegkind?
Als je pleegkind onder toezicht staat (OTS) kan het problemen geven om een rekening te openen op naam van je pleegkind. Degene die het gezag heeft, beheert namelijk ook het vermogen van het kind. De gezaghebbende ouder moet tekenen voor de aanvraag en kan vervolgens ook zelf gebruik maken van de rekening tot het kind meerderjarig is. Als de voogdij ligt bij de gecertificeerde instelling (bijv. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond), dan kun je hen vragen een rekening voor je pleegkind te openen of jou daartoe te machtigen. Een andere mogelijkheid is zelf een rekening te openen op je eigen naam, met de toevoeging ten behoeve van. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden bij je bank.

Wat verandert er als mijn pleegkind 18 en/of 21 wordt?
Als pleegkinderen 18 jaar en daarmee voor de wet volwassen worden, verandert er een aantal dingen. Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. Dit betekent dat de hulpverlening en de pleegvergoeding doorlopen tot het pleegkind 21 jaar is.