Dossier en privacy

Je persoonlijke gegevens worden verzameld en bewaard in een persoonlijk dossier. Je hebt recht op inzage in dossiergegevens die jezelf betreffen. Je mag het dossier van je pleegkind niet inzien. Dat is wettelijk zo geregeld.

Pleegouders hebben recht op die informatie over een pleegkind die zij nodig hebben om de opvoeding en verzorging van het pleegkind op zich te kunnen nemen. Zo mogelijk voorafgaand aan de plaatsing, en zo nodig zonder toestemming. Hieronder valt onder andere informatie over de gezondheid, zoals trauma’s en allergieën en bijvoorbeeld ook informatie over de samenstelling van het gezin van herkomst. Het idee hierachter is dat pleegouders zo het gedrag van het pleegkind beter kunnen begrijpen en kunnen aansluiten bij zijn of haar behoeften.

De pleegzorgorganisatie moeten pleegouders in ieder geval informeren over:

  1. identificerende gegevens van de jeugdige (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht);
  2. de achtergrond van de jeugdige;
  3. de reden van uithuisplaatsing;
  4. de medische gegevens van de jeugdige;
  5. gegevens omtrent de dagbesteding van de jeugdige.

Inzage dossier
Als je pleegkind 12 jaar of ouder is, heeft hij of zij recht op inzage in het eigen dossier. Als je je eigen dossier wilt inzien of een kopie wilt hebben, kun je dat vragen aan je begeleider pleegzorg. 

Bewaartermijn
We bewaren alle dossiers nog 15 jaar na beëindiging van de plaatsing/hulpverlening. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Informatie delen
Enver mag niet zonder jouw toestemming vertrouwelijke informatie over jou uitwisselen met andere mensen of organisaties. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Alleen direct betrokken medewerkers mogen het dossier inzien. Dat is zo geregeld in onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens. Daar houden we ons aan.